Çertifikata e Përdorimit

Çertifikata e Përdorimit do të lëshohet nga AZHT vetëm pasi subjekti kërkues ka dorëzuar deklaratën e përputhshmërisë (dokument i marrë nga institucionet përgjegjëse për monitorimin e zhvillimeve në territor), e cila siguron që janë respektuar normat dhe standardet e sigurisë. Deri tani nuk janë lëshuar Çertifikata Përdorimi nga AKPT.