Vendim KKT – Dt. 02.02.2018 Vendim Nr 1

Vendim KKT – Dt. 02.02.2018 Vendim Nr 2
Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Mat

001.Vendimi Nr.1, date 02.02.2018 Per miratimin e PPV Mat

1.Harta e përdorimit të tokës sipas kategorive ndarëse

2.Harta e ndarjes së territorit në sisteme

3.Harta e infrastrukturave të transportit

4.Harta e Fazimit të zbatimin të PPV

5.Harta e Vizionit Strategjik

6.Harta e ndarjes të territorit në zona dhe njësi

Plani i Zhvillimit

Rregullorja