Monitorimi

Duke marrë parasysh se aktualisht nuk ka koordinim midis AKPT dhe IKMT/IMT, propozohet bashkërendimi e punëve për inspektimin dhe monitorimin e lejeve të ndërtimit. AZHT me marrjen e njoftimit nga subjekti (15 para fillimit të punimeve të ndërtimit) njofton IKMT dhe IMT për fillimin e punimeve të ndërtimit, të cilat për çdo inspektim të kryer përgatisin një raport i cili vihet në dispozicion të AZHT-së. Më pas, AZHT përgatit një raport monitorimi për lejet e ndërtimit dhe ja përcjell anëtarëve të KKT.