Njoftim për dhurimin e paisjeve kompjuterike të panevojshme

Agjencia e Zhvillimit të Territorit, publikon më poshtë listën  e paisjeve kompjuterike të cilat nuk janë më të nevojshme për  aktivitetin e saj.Ftohen subjektet  (brënda sistemit të qeverisjes  së përgjithshme), që janë të interesuara për këto paisje, të paraqiten pranë zyrave të AZHT për të kryer veprimet  e kalimit.

Nr             Emertimi  Njesia Matese Sasia
1 Karrige të thjeshta zyre copë 1
2 Dollap83x42x200h copë 1
3 UPS copë 1
4 Karrige per zyre (rrotulluese) copë 7
5 Lenovo Think Centre copë 2
6 Poltron pritje dyvendesh copë 1
7 Poltron pritje njevendesh copë 2
8 Power Tree UPS 1250VA 750 wats ledOI copë 3
9 SPS PLI 1000I copë 4
10 SPS POL 3RM 3000rA copë 1
11 UPS 1000VA(model SPS PLI 1000I) copë 1
12 Hard disk i jashtem, cope 1
13 HDD i brendshem cope 1
14 HDD Internal 2TB cope 2

Tiranë, 31.10.2023