Vendim nr.09 date 13.01.2020

Vendim KKT – Dt.13.01.2020 Vendim Nr 09

Miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: “Rikonstruksion dhe shtesë e godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe ndërtimi i kapanonit të kontrollit të automjeteve”, me vendndodhje në Bashkinë Shkodër